WWW.STACARAVANSHOP.BE , voor wie op zoek is naar onderdelen voor stacaravans
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden m.b.t. www.stacaravanshop.be
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2022           Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper
De Verkoper is: Stacaravancentrum edc bv – Brusselsesteenweg 278 , B-9230 Wetteren met BTW BE 0877 139 227 - RPR Dendermonde, hierna genoemd "stacaravanshop", en met KBC-bankrekeningnummer BE90 7350 4265 5332
De klant kan ons bereiken op het nummer 0475 777 862 (enkel tijdens de kantooruren) en via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’.

Artikel 2 – Draagwijdte
Deze algemene verkoopsvoorwaarden, hierna genoemd ‘voorwaarden’, zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van  Stacaravanshop.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige voorwaarden.
Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden
Stacaravanshop kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).
Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.
Stacaravanshop is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be of via 0475 777 862 (enkel tijdens de kantoorurne).

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.stacaravanshop.be.
De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.
Stacaravanshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
 • bij overmacht

Artikel 6 – Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.
Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op www.stacaravanshop.be vermeld.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.


Artikel 7 – Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalkaarten Bancontact/MisterCash, Visa, Mastercard, Maestro, iDEAL en bankoverschrijving.
Stacaravanshop kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op stacaravanshop.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht
De goederen blijven eigendom van Stacaravanshop tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling
Afhaling van een bestelling “groot volume”
De wijze waarop de artikelen kunnen worden afgehaald in het Stacaravanshop-afhaalpunt (Wetteren) wordt in de bevestigingsmail aangeduid.
Bij afhaling dient de klant zijn identiteitskaart en bevestigingsmail voor te leggen in  het afhaalpunt.
Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.
Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be of telefonisch via 0475 777 862 (enkel tijdens de kantooruren).
Het artikel wordt maximum 14 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in het afhaalpunt. Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 14 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd en zal bij de terugbetaling € 5,00 in vermindering worden gebracht voor de hieraan verbonden kosten.

Levering
Stacaravanshop is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in België en Nederland. De bestelling wordt enkel aanvaard indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is.
De leveringen gebeuren via B-post.
De leveringskosten en –voorwaarden worden per artikel vermeld.
De leveringswijze wordt in de artikelinformatie op www.stacaravanshop.be en in de bevestigingsmail aangeduid.
Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.
Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be.

Informatie over de levering van artikelen met een groot volume
Artikelen met een groot volume zijn: artikelen die meer dan 20 kg wegen en andere artikelen met een grote afmetingen.
Afhankelijk van het artikel kiest de klant de afhaaldatum in overleg met stacaravanshop. Afhaal in Wetteren is dus enkel mogelijk op afspraak.
Voor deze artikelen geldt enkel afhaling in Wetteren.


Informatie over de levering van artikelen met een klein volume
Artikelen met een klein volume zijn: artikelen die minder dan 20 kg wegen, een beperkte omvang hebben en niet onder de categorie artikelen met een groot volume vallen.
Het bestelde artikel wordt via B-post aan de klant toegestuurd.
De klant staat zelf in voor de plaatsing, installatie, voorbereidende werkzaamheden. De klant is als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
Bijkomende wensen van klanten kunnen niet altijd gegarandeerd worden door Stacaravanshop en zijn op risico van de klant. (Bijvoorbeeld als de klant vraagt om een pakket bij de buren te leveren)

Artikel 10 – Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan Stacaravanshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt moet dit gebeuren met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking  en rekening houdende met onze instructies hieronder.
De klant die van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met de klantendienst van stacaravanshop via een schrijven, het contactformulier op stacaravanshop.be of een e-mail.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • artikelen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, door de verkoper expliciet op vraag van de koper zijn moeten besteld worden of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
 • artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling/verpakking na de levering is verbroken (bijvoorbeeld matrassen);
 • artikelen die  na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • artikelen met programmatuur zoals printplaten voor geisers;
De kost voor terugzending dient altijd betaald te worden door de klant zelf.
Voor aanvullende info kan u terecht bij de klantendienst van Stacaravanshop.be via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be of op het nummer 0475 777 862 (enkel tijdens de kantooruren).
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Het retour sturen van artikelen met een groot volume
Artikelen met een groot volume zijn: artikelen die meer dan 20 kg wegen.
De klant staat in voor de terugbezorging binnen de eerder gestelde termijn.
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.
Het retour sturen van artikelen met een klein volume
Artikelen met een klein volume zijn: artikelen die minder dan 20 kg wegen, een beperkte omvang hebben en niet onder de categorie artikelen met een groot volume vallen.
De klant kan deze artikelen op eigen kosten terugsturen. De klant dient vooraf de klantendienst van Stacaravanshop.be hierover te informeren via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be .
Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.
Bij geretourneerde artikelen wordt nagekeken of het artikel al dan niet is gebruikt, beschadigd of bevuild en wordt indien van toepassing een percentage afgehouden bij de terugbetaling.
Na ontvangst van de terugname zal Stacaravanshop binnen de 14 dagen de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de verzendingskost.

Artikel 11 – Garantie
Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.
Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de week na vaststelling schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Gedurende de voormelde periode verbindt Stacaravanshop zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. Hiervoor dient het artikel in de originele verpakking te zitten. Stacaravanshop behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is onder meer niet van toepassing op:
 • defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd; 
 • defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.
De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.
De garantie vangt aan op de datum van facturatie.
Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op www.stacaravanshop.be.
Deze commerciële garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

Artikel 12 – Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan de dienst na verkoop, op straffe van verval van elk recht.
Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij onze dienst na verkoop of hij kan ons contacteren via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be.

Artikel 13 – Klantendienst
De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar:
 • op het telefoonnummer 0475 777 862 (van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren)
 • via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op www.stacaravanshop.be.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden vertoond op Stacaravanshop zijn beschermd door het auteursrecht evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de info op Stacaravanshop is strikt verboden.

Artikel 15 – Privacy
De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Artikel 16 – Bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 17 – Speciale acties 
Stacaravanshop organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. De voorraad van deze speciale acties is steeds beperkt. Afhaling van de actie dient te gebeuren en is alleen verzekerd tijdens de daartoe voorziene afhaaldata. Deze data zijn steeds duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de actie. Soms is aan de speciale actie eveneens een wedstrijd gekoppeld. Een wedstrijdreglement zal in dat geval steeds ter beschikking zijn op het moment van bestelling of op aanvraag.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Over ons

Stacaravanshop is een afdeling van de EDC-groep uit Wetteren.
Maak ook kennis met ons aanbod aan nieuwe stacaravans en mobiele chalets (www.decopa.be) en 2de hands stacaravans (www.edc-caravaning.be).

Afhaaladres (ENKEL op afspraak - NIET permanent iemand aanwezig!)

Brusselsesteenweg 278 , 9230 Wetteren

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies